บทที่ 4

posted on 02 Dec 2008 14:47 by pinpunyachat
บทที่4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

 

เทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้

 

1.  เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น

 

2.  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

3.  เพื่อการกระจายข้อมูลที่ดีขึ้น

 

4.  เพื่อการจัดการกระบวนการธุรกิจที่สะดวกขึ้น

 

 

 

    องค์ประกอบของการสื่อสาร

1.  ผู้ส่งข้อมูล (Sender) ทำหน้าที่ส่งข้อมูล  

2. ผู้รับข้อมูล (Receiver) ทำหน้าที่รับข้อมูล  

3.  ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  

 4.  สื่อนำข้อมูล (Medium) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูล เช่น สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง อากาศ  

5.  โปรโตคอล (Protocol) กฎหรือวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลง กันระหว่าง ผู้ส่งข้อมูล กับ ผู้รับข้อมูล

 

 

 

 

 

 

  การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  การสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน ได้ตะหนักถึง ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารมาช่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ้งการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การมีดังนี้ 

 

 

 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-mail)   การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และพีดีเอ ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น โดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ทำการสื่อสารจะต้องมีชื่อและที่อยู่ในรูปแบบอีเมลแอดเดรส  

 

 

 

   โทรสาร (Facsimile หรือ Fax)   เป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยมือหรือการพิมพ์ รูปภาพ หรือกราฟต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟกซ์-โมเด็มไปยังเครื่องรับโทรสาร การส่งข้อความในลักษณะนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการส่งข้อมูลผ่านเครื่องโทรสารธรรมดา 

 

 

 

วอยซ์เมล์ (Voice Mail)                เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อความจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่าวอยซ์เมลบ็อกซ์ เมื่อผ็รับเปิดฟังข้อความดังกล่าวก็จะถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงพูดตามเดิม 

 

 

   

การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing)                เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้ Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม

 

 

 

  

การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม(Global Positioning Systems: GPSs)                เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบ การวิเคราะห์ตำแหน่งทำได้โดยใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่ง ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในระบบการเดินเรือ เครื่องบินและเริมพัฒนามาใช้เพื่อระบุตำแหน่งของรถยนต์ด้วย 

 

  

กรุ๊ปแวร์ (Groupware)                เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน การใช้ทรัพยากรและสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย

 

 

 

    ชนิดของสัญญาณข้อมูล

1.  สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal)                เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) โดยที่แต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน เมื่อนำสัญญาณข้อมูลเหล่านี้มาผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณและแปลงสัญญาณและแปลงสัญญาณก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการ 

 

 

เฮิรตซ์  (Hertz)  คือหน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบแออนาล็อก วิธีวัดความถี่จะนับจำนวนรอบของสัญญาณที่เกิดขึ้นภายใน 1 วินาที เช่น ความถี่ 60 Hz หมายถึง ใน 1 วินาที สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณ 60 รอบ 

               

  

2.  สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal)                สัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง รูปสัญญาณของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปะติดปะต่ออย่างสัญญาณแออนาล็อก ในการสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัล ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเลขฐานสอง (0และ1) จะถูกแทนด้วยสัญญาณดิจิทัล 

 

 

 

ทิศทางการส่งข้อมูล(Transmission Mode) สามารถจำแนกทิศทางการส่งข้อมูลได้ 3 รูปแบบ

 

1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission)

 

2.  การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (Half-Duplex Transmission)

 

3.  การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (Full-Duplex Transmission)

 

  

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อนำข้อมูล

 

1.  ราคา

 

2.  ความเร็ว

 

3.  ระยะทาง

 

4.  สัญญาณรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้น  

 

 

5.  ความปลอดภัยของข้อมูล 

 

  

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networking Protocols)

 

1. บลูทูธ (Bluetooth)

 

2. ไวไฟ (Wi-Fi)

 

3. ไว-แมกซ์ (Wi-MAX)

 

 

 

       โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Topology)   

1.  โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (Bus Topology)

 

2.  โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (Ring Topology)

 

3.  โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (Star Topology)

 

4.  โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเมช (Mesh Topology)

 

5.  โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม (Hybrid Topology) 

    

 

รูปแบบการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computing Architecture)   การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลาง (Centralized Processing)-  การประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์

 

 

 

 

ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์- Personal Area Network (PAN)   เครือข่ายส่วนบุคคล เป็นเครือข่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและบริการตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น เทคโนโลยี บลูทูธ 

    

 

  -  Local Area Network (LAN)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น ระยะทางการเชื่อมต่อประมาณไม่เกิน 10 กิโลเมตร มีความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประมาณ 10-100 Mbps

 

 

 -  Metropolitan Area Network (MAN)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ อาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลหรืออำเภอ

 

 

 

-  Wide Area Network (WAN)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มาก ภายในเครือข่ายประกอบไปด้วยเครือข่ายแลล Lan และ Man พื้นที่ของเครือข่ายแบบนี้ สามารถครอบคลุมได้ทั้งประเทศ หรือทั่วโลก