สรุปบทที่ 14

posted on 27 Jan 2009 12:00 by pinpunyachat

 

pucca_garu_20.gifบทที่ 14 จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ pucca_garu_20.gif

          จริยธรรม (Ethics) หมายถึง  ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ที่เป็นตัวแทนศีลธรรมที่เป็นอิสระในการเลือกที่จะชักนำพฤติกรรมบุคคล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทำให้เกิดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และสังคมเพราะทั้ง 2 สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

 

                                                         ประเด็นด้านจริยธรรม

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy)

3. ความเป็นเจ้าของ (Intellectual Property)

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)                                                   

 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประเทศไทย มีอยู่ 6 ฉบับ คือ

1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2. กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

4. กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

6. กฎหมายลำดับรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78 หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ              

 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime) 

เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่น การโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก่อกวนโดยกลุ่มแฮกเกอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ การทำลายข้อมูลและอุปกรณ์ เป็นต้น                        

 

 

การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม

1.      การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต

2.      การแอบอ้างตัว เป็นการแอบอ้างตัวของผู้กระทำต่อบุคคลที่สามว่าตนเป็นอีกบุคคลหนึ่งเพื่อหาผลประโยชน์

3.      การฉ้อโกงหรือการสแกมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การฉ้อโกงด้านธุรกรรมทางการเงินหรือ Phishing เป็นการสร้างจดหมาย ข้อความเลียนแบบหรือรูปแบบการแจ้งข่าวสารของบริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้                            

 

 

การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม

1.      การเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.      การก่อกวนหรือทำลายข้อมูล คือ การแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการทำให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ

3.      การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                  

 

 

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

1.      การใช้ Username หรือ User ID และรหัสผ่าน

2.      การใช้วัตถุใดๆเพื่อการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ บัตร หรือกุญแจ

3.      การใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพตรวจสอบลักษณะบุคคลเพื่อการอนุญาตใช้โปรแกรม ระบบหรือการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์

4.      ระบบเรียกกลับ (Callback System)  เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและรหัสผ่านเพื่อขอเข้าใช้ระบบปลายทาง หากข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์ก็จะเรียกกลับให้เข้าใช้งานเอง

 

 

edit @ 20 Feb 2009 22:58:02 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

เฮ้ย! ทำเสร็จสักกะทีsurprised smile

#1 By pin50324710 on 2009-01-27 13:17