สรุปบทที่ 13

posted on 27 Jan 2009 11:53 by pinpunyachat

 

 

 

pucca_dancing_09.gifบทที่  13เทคโนโลยีและการจัดการความรู้  pucca_dancing_09.gif

 

 

ความหมายของความรู้                ความรู้เป็นการผสมผสานของประสบการณ์  สารสนเทศ  ความเข้าใจ  ทักษะและความเชี่ยวชาญ  รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  ค้นคว้าและถ่ายทอด  ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิดสำหรับการประเมินความเข้าใจและการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน 

 

ประเภทของความรู้               

1.  ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล  ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร               

2.  ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผลสามารถเขียนบรรยายหรือถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษร  ข้อความ  กฎเกณฑ์  สูตร  นิยาม  หรือลักษณะตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ 

 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management)                กระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการจัดระบบ  และจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์การสามารถถึงได้ง่ายและแบ่งปันความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

ประโยชน์ของการจัดการความรู้               

-  ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์การตลอดไป               

-  ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ

-  ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ-  เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่

-  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

-  ช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการปรับตัว  

 

รูปแบบการจัดการความรู้               

1. เป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้               

2. การสื่อสาร (Communication)  องค์การต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางในการสื่อสาร               

3.  กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tool)  มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์การ               

4.  เรียนรู้ (Learning)  เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร               

5.  การวัดผล (Measurements)  เลือกการวัดผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้าและผลที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้               

6.  การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards)  มีการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์การ               

-  เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ               

-  ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management Systems)               

-  ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร (Search Engines)               

-  ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)               

-  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO conference)               

-  การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย (E-Broadcasting)               

-  การระดมความคิดผ่านระบบเครือข่าย (Web board หรือ E-Discussion)               

-  ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วนกันเป็นทีม (Groupware)               

-  บล็อก (Blog หรือ Web log) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

 

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ               

1.  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร               

2.  มีเป้าหมายความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ               

3.  มีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ               

4.  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในกาจัดการความรู้               

5.  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้               

6.  มีการวัดผลการจัดการความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้               

7.  มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการแลกเปลี่ยนความรู้               

8.  มีการพัฒนาการจัดการความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

 

edit @ 29 Jan 2009 23:25:16 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

ใกล้เสร็จแร้วเราดีจัยจังconfused smile

#1 By pin50324710 on 2009-01-29 16:00