สรุปบทที่ 8

posted on 12 Jan 2009 22:02 by pinpunyachat

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

 

บทบาทของผู้บริหาร

 

   1.  บทบาทในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  ในการประสานงานระหว่างบุคคลภายในและภายนอกองค์การการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่ง

   2.  บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร  ผู้บริหารเป็นทั้งผู้รับและผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่ภายนอกจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

   3.  บทบาทด้านการตัดสินใจ   แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และการควบคุม

 

 

ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

   1.  ข้อมูลภายในองค์การ  ประกอบด้วย ข้อมูลจากกระบวนการทำงานและข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน

   2.  ข้อมูลภายนอกองค์การ  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อองค์กร

   3.  ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

 

ความหมายของ ESS

      ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  เป็นระบบสนบสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง  โดยระบบจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันต่อความต้องการ  และจะรวมความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดการ  และการจัดลำดับงาน

 

ลักษณะของระบบ ESS

     ก  ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์  เช่นข้อมูลตัวบ่งชี้ผล

      การปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสำเร็จ

   ข  ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน  มีการพัฒนาให้ใช้งานง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็น

      ต้องมัทักษะสูงด้านคอมพิวเตอร์

   ค  เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก  เช่น  อินเทอร์เน็ต

   ง  สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกดูข้อมูลใน

      ลักษณะภาพรวมแบบกว้าง เรียกดูสารสนเทศในลักษณะเฉพาะเจาะจง

   จ  พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหารเท่านั้น

   ฉ    มีระบบรักษาความปลอดภัย

 

 

เปรียบเทียบระบบ ESS กับระบบอื่น

 

ลักษณะของระบบ ESS DSS MIS
วัตถุประสงค์หลัก สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง สนับสนุนด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการและสรุปสภาพการณ์
ข้อมูลนำเข้า สรุปข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์การ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานขององค์การและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ TPS ข้อมูลเพื่อการสร้างตัวแบบ  การตัดสินใจ  ตัวแบบขั้นสูง

 

ข้อมูลจากรายงานกิจกรรมและจากแต่ละขอบเขตการบริหารในองค์การ  ตัวแบบไม่ซับซ้อน

 

สารสนเทศผลลัพธ์ ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ด้านกลยุทธ์  การคาดการณ์ล่วงหน้า  การตอบข้อถามดัชนีต่างๆ รายงานการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  การพยากรณ์  การตอบข้อถาม

รายงานสรุป

รายงานสิ่งผิดปกติ

สารสนเทศที่มีโครงสร้าง

 

ผู้ใช้ ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับต่างๆ 

ผู้เชี่ยวชาญ

นักวิเคราะห์

ผู้บริหารระดับกลาง
รูปแบบของการตัดสนใจ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ่อย  รูปแบบไม่ชัดเจนหรือไม่มีโครงสร้าง  ปัญหาเฉพาะหน้า กึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง มีโครงสร้างแน่นอน
การใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจทางอ้อม  ไม่มีกฏเกณ์แน่นอนตายตัวซึ่งขึ้นกับการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง ข้อมูลสนับสนุนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

 

edit @ 30 Jan 2009 12:18:17 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet