สรุปบทที่ 7

posted on 22 Dec 2008 10:56 by pinpunyachat

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ        

   

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system) เป็นระย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจ อาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหาร เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์          ในบทนี้จะกล่าวถึง การสนับสนุนการตัดสินใจคืออะไร เป้าหมายการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ส่วนประกอบของระบบการตัดสินใจการพัฒนาของ DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม [Group Decision Support System (GDSS)] เป้าหมายการใช้ GDSS ระบบสนับสนุนผู้บริหาร [Executive Support System (ESS)]         

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ           ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เริ่มขึ้นในช่วง ปี ค.ศ.1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสารางที่แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง โดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ (Transaction processing system) ไม่สามารถกระทำได้ นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่ำลงและยังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ (Model) เพื่ออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ จนกระทั่งปี ค.ศ.1980 ความพยายามในการที่ใช้ระบบนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้แพร่ออกไปยังกลุ่มและองค์การต่าง ๆ      

   

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คืออะไร DSS เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน นอกจากนั้น DSS ยังเป็นการประสานการทำงานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระทำโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดขั้นตอนหรืออาจกล่าวได้ว่า DSS เป็นระบบที่โต้ตอบกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคำตอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว จากปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ดังนั้นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ จึงประกอบด้วยชุดเครื่องมือ ข้อมูล ตัวแบบ (Model) และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ผู้ใช้หรือนักวิเคราะห์นำมาใช้ในการประเมินผลและแก้ไขปัญหา ดังนั้นหักการของ DSS จึงเป็นการให้เครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน แต่มีวิธีการปฏิบัติที่ยืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เพียงแต่การตอบสนองในเรื่องความต้องการข้อมูลเท่านั้น

 

 

          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแตกต่างจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในการจัดการข้อมูลที่มีลักษณะการทำงานที่เป็นประจำ และมุ่งเน้นที่การใช้ข้อมูลของผู้บริหารระดับกลาง ส่วน DSS เป็นระบบที่ช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีรูปแบบที่แน่นอน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว DSS เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างการหมุนเวียนของข้อมูล และความสอดคล้องกับตัวแบบ ส่วน MIS นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบ

 

 

 

ลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Characteristics of DSS) ระบบ DSS จะมีการแบ่งแยกการตัดสินใจในลักษณะที่เป็นโครงสร้าง ลักษณะไม่เป็นโครงสร้าง และลักษณะกึ่งโครงสร้าง โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เป็นโครงสร้างเกิดจากการทำงานประจำ ส่วนปัญหาที่ไม่เป็นโครงสร้างเกิดจากความไม่แน่นอน เนื่องจากงานไม่เป็นประจำ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกึ่งโครงสร้าง มักจะเกิดจากปัญหาที่มีโครงสร้างแต่ผิดไปจากงานประจำบ้าง โดยทั่วไประบบ DSS มักจะถูกนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาในลักษณะกึ่งโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง ซึ่งแตกต่างจากระบบ TPS และ MIS ซึ่งมีการจัดการกับปัญหาที่เป็นโครงสร้าง และในขณะเดียวกันองค์การมักจะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ [Operations Research (OR)] ในการจัดเตรียมตัวแบบเพื่อใช้ในการสร้างทางเลือก แต่ในปัจจุบันระบบ DSS ได้ถูกออกแบบเพื่อรวมความสามารถของ TPS MIS และการสร้างตัวแบบของ OR เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้          การออกแบบ DSS ที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้ของผู้บริหารระดับสูง สามารถช่วยในเรื่องการพยากรณ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และผู้บริหารระดับกลางสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ ในอดีตการตัดสินใจที่ผิดพลาดมักจะเกิดจากตัวบุคคล แต่ในปัจจุบันการตัดสินใจมักจะขึ้นกับกลุ่มบุคคลมากกว่าตัวบุคคล จึงมีการนำระบบ DSS มาช่วยในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม [Group Decision Support System (GDSS)] ระบบ DSS ที่ดีจะสามารถช่วยในการหาข้อมูล เลือกข้อมูลและใช้ตัวแบบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการควบคุมการทำงานด้วยตนเองปราศจากการแทรกแซงของผู้ชำนาญ ผู้ชำนาญจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม แนะนำ และสนับสนุน ส่วนการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้ใช้   

 

      

 

 

เป้าหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ           เป้าหมายของระบบสนับสนุนการติดสินใจ (DSS Goals) และการประยุกต์ใช้ในองค์การส่วนใหญ่มักจะใช้ DSS โดยมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ ดังนี้

 

 

 

1.                 การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง (Semistructured and Unstructured decisions) ในความเป็นจริงข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การมีข้อมูลที่หลากหลาย ข้อมูลบางประเภทเกิดจากกิจกรรมของธุรกิจที่เกิดขึ้นประจำวัน (Routine) ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นย่อมมีมาตรฐานหรือมีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งองค์การสามารถใช้ระบบ MIS ในส่วนระบบการประมวลผลรายการ (TPS) ได้ แต่ในขณะเดียวกันมีข้อมูลบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์การ ในลักษณะนี้จะเกิดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างขึ้นหรือกึ่งโครงสร้างซึ่งระบบ TPS จะไม่เหมาะสำหรับการประมวลผลประเภทนี้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้ระบบ DSS เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

 

 

 

 

2.                 ความสามารถในการปรับปรุงความต้องการที่เปลี่ยนไป (Ability to adapt changing needs) ผู้บริหารระดับสูงมักจะมีความต้องการสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ แต่ระบบ TPS มักจะให้สารสนเทศในเชิงบริหาร เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน แต่ไม่มีงบการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นระบบ DSS จึงต้องมีความสามารถในการปรับปรุงข้อมูล ให้ออกมาในรูปที่ช่วยในการตัดสินใจ

 

 

 

 

3.                 ง่ายต่อการเรียนรู้และนำมาใช้ (Ease of learning and use) ระบบ DSS เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาโดยคาดหวังว่าผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ และนำไปปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) MS-EXCEL เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผลในรูปของข้อความ (Text) รูปภาพ (Graphics) และตัวเลข (Numeric) ได้ ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

          ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Component of DSS) ส่วนประกอบเบื้องต้นของ DSS เป็นการเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจของผู้จัดการหรือผู้ใช้

 

 

 

 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

          การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS development) ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการกำหนดเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารจะต้องตัดสินใจ ในอดีตการตัดสินใจอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริหาร ประกอบกับข้อมูลจากการประมวลผลรายการ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนทำให้ผู้บริหารยากที่จะตัดสินใจ จึงได้มีการคิดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการตัดสินใจ โดยมีการสร้างตัวแบบขึ้นมา

 

 

 

เครื่องมือในการพัฒนา DSS (DSS development tools) แสดงตัวอย่างของส่วนประกอบ ของตัวสร้าง DSS จะเห็นว่าตัวสร้าง DSS นั้น จะต้องประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ โดยเริ่มจากระบบย่อยการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมการปฏิบัติ และแฟ้มที่ใช้และทำงานร่วมกับระบบย่อยอื่น เช่น

(1) ระบบย่อยแฟ้มข้อมูลทำหน้าที่ในการสร้างและแก้ไขแฟ้มข้อมูล

(2) ระบบย่อยแฟ้มคำสั่ง ทำหน้าที่ในการสร้างและแก่ไขแฟ้มคำสั่ง

(3) ระบบย่อยการสร้างรายงาน ทำหน้าที่สร้างและแก้ไข รูปแบบรายงาน

(4) ระบบย่อยตัวแบบ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างและแก้ไขตัวแบบ ตัวแบบเดียวและเชื่อมตัวแบบ การสร้างตัวแบบเพื่อแก้ปัญหา การวิเคราะห์ผลกระทบ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์ ถ้าอะไร การวิเคราะห์ทำไม หรือเพราะเหตุใด (Why analysis) ตัวแสดงผล/ผลการแก้ปัญหา โดยดูผลจากกราฟ กระดาษทำการ/การพิมพ์รายงาน ผลการเก็บข้อมูลในแฟ้มและอื่น   

 

 

 

 

 

ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม 

          ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม [Group decision support systems (GDSS)] ได้มีการพัฒนาจากระบบ DSS ซึ่งมีการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการช่วยสร้างตัวแบบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วนำผลที่ได้จกการวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจของแต่ละผู้ใช้ซึ่งเป็นเอกเทศต่อกัน จึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจร่วม จึงมีการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ในกรณีนี้สมาชิกไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่เดียวกัน อาจจะอยู่ห่างกันแต่ในบริเวณที่จำกัด เราสามารถที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าดัวยกันโดยอาศัยแนวความคิดระบบเครือข่ายเฉพาะที่ [Local area network (LAN)] โดยที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ แต่ถ้าหากสามาชิกอยู่ห่างไกลกันมากจะต้องใช้ระบบเครือข่ายทางไกล [Wide Area Network (WAN)] ซึ่งอาจมีการประชุมทางไกล (Teleconference) ร่วมกัน

 

 

 

 เป้าหมายของการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (GDSS goals) ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่มได้จัดเตรียมคุณสมบัติต่าง ๆ ที่พบในระบบที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจ เมื่อองค์การตัดสินใจที่จะใช้ระบบ GDSS ผู้จัดการจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความสำเร็จของระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปการใช้ GDSS มีเป้าหมายดังนี้

 

(1) ง่ายสำหรับผู้ใช้ (Ease of use) ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่มหากมีการออกแบบระบบที่ยากแก่การเข้าใจ ก็จะทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ได้ จึงมีการออกแบบที่ง่ายแก่การเข้าใจและเรียนรู้โดยสร้างเป็นเมนู และมีการใช้ภาพประกอบการใช้

 

(2) มีการจัดเตรียม การสนับสนุนทั่วไปและเฉพาะ (Provision of both general and specific support) GDSS จะต้องมีการจัดเตรียมการสนับสนุนรูปแบบของปัญหา ทั้งรูปแบบทั่วไปและเฉพาะปัญหา จะมีการสนับสนุนการตัดสินใจในช่วงกว้าง (Wide range)

 

(3) การส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มในทางบวก (Promotion of positive group behavior) จำนวนของแนวความคิดอาจจะถูกใช้ในการสนับสนุนพฤติกรรมระหว่างกลุ่มสมาชิกในทางบวก โครงสร้างกลุ่มกิจกรรมการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน

 

(4) กำจัดพฤติกรรมกลุ่มในทางลบ (Suppression of negative group behavior) การใช้ GDSS สามารถที่จะติดต่อ ติดตามและประเมินผลการทำงานของบุคลากรในองค์การ สามารถที่จะกำจัดพฤติกรรมในทางลบของพนักงาน โดยมีการห้ามปรามสมาชิกในกลุ่ม 

 

 

          ระบบสนับสนุนผู้บริหาร [Executive support system (ESS)] มีลักษณะคล้ายกับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และ GDSS ทั้งนี้เนื่องจาก DSS และ GDSS ใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เป็นปัญหากึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง แต่ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) จะใช้เฉพาะกับปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง ส่วนสำคัญ คือ ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมาจากฐานข้อมูลภายนอก และภายในมารวมกัน และผู้บริหารสามารถที่จะใช้ข้อมูล ในการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และแนวโน้ม กลุ่มของผู้บริหารในองค์การที่มีการใช้ ESS ได้แก่ ประธานและรองประธานฝ่ายต่าง ๆ

 

          บทบาทผู้บริหารและการตัดสินใจ (Executive roles and decision making) การตัดสินใจของผู้บริหารโดยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) การวางแผนยุทธวิธี (Tactical planning) และกิจการรมปัญหาเฉพาะหน้าที่ (Fire-fighting activity) พิจารณา

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system) เป็นระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) แต่มีลักษณะการทำงานที่ต่างกันตรงที่ MIS จะสนับสนุนการทำงานที่มีโครงสร้างแน่นอน แต่ DSS จะสนับสนุนการทำงานที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง          DSS เป็น ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโดยมีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกันและมีการประสานการใช้ระหว่างบุคลากรกับซอฟต์แวร์โดยการโต้ตอบ          DSS ต่างจาก MIS ในเรื่องหลักการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ ลักษณะของ DSS โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง แต่ MIS จะช่วยในการทำงานของผู้บริหารระดับกลาง          เป้าหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ

(1) ช่วยในการตัดสินใจปัญหาที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง

(2) ความสามารถในการปรับปรุงความต้องการที่เปลี่ยนไป

(3) ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปใช้          ส่วนประกอบของ DSS จะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจของผู้จัดการหรือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ของ DSS จะต้องมี ตัวสร้าง DSS (DSS generators) ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล ตัวแบบ และการจัดการโต้ตอบ          การใช้งานของ DSS ส่วนใหญ่จะใช้ในการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ แล้วนำตัวแบบมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ส่วนการพัฒนาของ DSS จะเริ่มจากการกำหนดความต้องการที่จะตัดสินใจ แล้วเริ่มพัฒนาต้นแบบ ประเมินต้นแบบ DSS เปรียบเทียบต้นแบบ แล้วค่อยตัดสินใจทางเลือก          เครื่องมือในการพัฒนา DSS จะประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ

(1) ระบบย่อยแฟ้มข้อมูล

(2) ระบบย่อยแฟ้มคำสั่ง

(3) ระบบย่อยตัวแบบ          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group decision support systems) เป็นการใช้ DSS ในลักษณะต่อเชื่อมกันเป็นกลุ่มแล้วทำให้สามารถติต่อร่วมกันได้ในการตัดสินใจ ซึ่งการติดต่อจะต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร ถ้าอยู่ในบริเวณอาคารเดียวกัน อาจจะติดต่อกันโดยใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ [Local area network (LAN)] แต่ถ้าสมาชิกในกลุ่มอยู่ห่างไกลกัน จะต้องใช้วิธีระบบเครือข่ายทางไกล [Wide Area Network (WAN)]  

 

       

 

ส่วนประกอบของ GDSS ประกอบด้วย

(1) ฮาร์ดแวร์

(2) ซอฟต์แวร์

(3) ข้อมูล

(4) ตัวแบบ พื้นฐานตัวแบบ GDSS จะเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวแบบการวิเคราะห์และเครื่องมือต่าง ๆ   

 

       

 

 เป้าหมายของการสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่มคือ

(1) ง่ายสำหรับผู้ใช้

(2) มีการจัดเตรียมการสนับสนุนทั่วไปและเฉพาะ

(3) การส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มในทางบวก

(4) กำจัดพฤติกรรมกลุ่มในทางลบ          ระบบสนับสนุนผู้บริหาร [Executive support system (ESS)] มีลักษณะคล้าย DSS และ GDSS ต่างกันตรงที่ใช้กับโครงสร้างที่ไม่แน่นอนหรือไม่มีโครงสร้าง 

 

        

 

บทบาทผู้บริหารและการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ

(1) การวางแผนกลยุทธ์

(2) การวางแผนยุทธวิธี

 (3) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสภาพแวดล้อมการตัดสินใจขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ

(1) ข้อมูลการประมวลผลรายการ

(2) โครงการภายใน

(3) ข้อมูลภายนอกประเภทของการตัดสินใจของผู้บริหาร

(1) ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง

(2) มีระดับความไม่แน่นอนสูง

(3) เน้นที่อนาคต

(4) แหล่ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ

(5) สนใจในรายละเอียดน้อย โดยส่วนใหญ่จะมองภาพรวมขั้นตอนการกำหนดความต้องการของ ESS

(1) จำแนกประเด็นปัญหา

(2) หาความจริงจากการประเมินผลกระทบเหตุการณ์

(3) ค้นหาดัชนีหรือตัวเลือกในการแก้ปัญหา

(4) ดูศักยภาพแหล่งสารสนเทศที่ใช้เป็นตัวกำหนดในการบริหาร

(5) ทดสอบทางเลือกประโยชน์ของ ESS

(1) มีความยืดหยุ่น

(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์

(3) ใช้ในการติดตามผลงาน

(4) ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์การ

 

edit @ 30 Jan 2009 12:27:10 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

ไม่เห็นมีข้อแตกต่างของระบบDSSกับGDSSเลยอยากให้มีจะได้มาศึกษา open-mounthed smile

#2 By เด็กดี (202.129.38.132) on 2009-02-25 10:07

ไม่เห็นมีข้อแตกต่างของระบบDSSกับGDSSเลยอยากให้มีจะได้มาศึกษา open-mounthed smile

#2 By เด็กดี (202.129.38.132) on 2009-02-25 10:07

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับบทความที่นำมาแบ่งปันให้กัน

#1 By โปรแกรมบัญชี (58.9.157.136) on 2009-01-13 22:11