สรุปบทที่ 5

posted on 08 Dec 2008 16:53 by pinpunyachat

บทที่ 5 อินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

อินเตอร์เน็ต คือ การนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตนั้นมาจาก โครงการอาร์พา ซื่งเป็นการควบคุมของอาร์พา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาโดยเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่าง 4  สถาบัน เข้าด้วยกัน จากระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน  และในประเทศไทยนั้น ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้ติดต่อขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตเรียตามโครงการ IDP ซึ่งการเชื่อมต่อนั้นจะใช้สายโทรศัพท์ ซึ่งส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร

 

 

 

การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต มีอยู่ 2 วิธีการหลัก คือ

1.     การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยตรง โดยผู้ใช้จะต้องมีคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักและแบ็กโบน โดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ ในการเชื่อมต่อ ได้แก่ เราเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่อนข้างสูง แต่การรับ-ส่งข้อมูลทำได้เร็ว น่าเชื่อถือ

2.     การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม จะใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรียกว่า โมเด็ม โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบโดยตรงแต่การรับ-ส่งข้อมูลจะช้ากว่า

 

เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เป็นการเชื่อมโยงเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงค์ โดยเอกสารบนอินเตอร์เน็ตนี้เรียกว่า เว็บเพจโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง

 

 

รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งออก เป็น 5 ประเภทดังนี้

-          ธุรกิจกับธุรกิจ B-to-B เป็นการทำธุรกรรมระหว่างองค์กรทางธุรกิจกับองค์การ

-          ธุรกิจกับลูกค้า B-to-C เป็นการทำธุรกรรมระหว่างองค์การธุรกิจกับผู้ซื้อหรือลูกค้า

-          ธุรกิจกับภาครัฐ B-to-G เป็นการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจเอกชนกับภาครัฐ

-          ลูกค้ากับลูกค้า C-to-C เป็นการทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าด้วยกัน โดยการ ซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยนผ่านเว็บไซต์

-          ภาครัฐกับประชาชน G-to-C โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่เน้นการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล

 

โครงสร้างของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-          หน้าร้าน ใช้แสดงข้อมูลของสินค้าทั้งหมด ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า นโยบายการค้า ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท-       ระบบตะกร้ารับคำสั่งซื้อเป็นระบบต่อเนื่องจากหน้าร้านเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า จะมีข้อความ สั่งซื้อสินค้าสัญลักษณ์รูปตะกร้า

-          ระบบการชำระเงินมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่นการโอนเงินผ่านธนาคาร การชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น

 -       ระบบสมัครสมาชิกเป็นการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพ่อรับข่าวสาร รวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลและสินค้าได้อย่างถูกต้อง

-          ระบบการขนส่งเป็นระบบส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยต้องมีทางเลือกหลายทางให้กับลูกค้าเช่นเดียวกับวิธีการชำระเงิน

-       ระบบติดตามคำสั่งซื้อ เมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละครั้งลูกค้าจะได้หมายเลขคำสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าอยากทราบว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนก็จะสามารถใช้หมายเลขนั้นตรวจสอบได้

 

 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-          การค้นหาข้อมูลเพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้เครื่องมือค้นหา

 -          การสั่งซื้อสินค้า เมื่อเลือกสินค้าแล้วนำรายการสินค้าที่ต้องการเข้าสู่ระบบตะกร้า

-          การชำระเงินเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็เป็นการกำหนดวิธีการชำระเงิน

-          การส่งมอบสินค้าโดยลูกค้าเลือกวิธีการขนส่งสินค้า

-          การให้บริการหลังการขายโดยอาจติดต่อกับลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

edit @ 9 Dec 2008 12:26:08 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet