สรุปบทที่ 3

posted on 18 Nov 2008 13:35 by pinpunyachat

 

ฐานข้อมูล และคลังข้อมูล

 

 

 

โครงสร้างข้อมูล มีรูปแบบเป็นลำดับชั้นโดยเริ่มด้วยหน่วย

ที่เล็กที่สุดคือ บิต (Bit) ไบต์ (Byte) เขตข้อมูล (Field)

ระเบียนข้อมูล (Record) และไฟล์ (File) ตามลำดับ

 

ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

- ความซำซ้อนของข้อมูล

- ความผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม

- การไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

- การขาดความคล่องตัว

- การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

 

แนวทางในการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูล

- ลดความซำซ้อนของข้อมูล

- มีความเป็นอิสระของข้อมูล

- สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน

- มีความคล่องตัวในการใช้งาน

- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง

 

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลมี 4 ส่วน

1.ข้อมูล (Data)

2.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.ซอฟต์แวร์ (Software)

4.ผู้ใช้ (Users)

 

รูปแบบของฐานข้อมูล (Database Model)

- ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

- ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย

- ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

 

 

 

 

คลังข้อมูล (Data Warehouse)

คือ ที่เก็บรวมรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและหลากหลาย

ชนิดเข้าด้วยกันเข้าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การ

โดยข้อมูลในคลังข้อมูลอาจได้มาจากฐานข้อมูลของ

ระบบปฏิบัติการในองค์การ และฐานข้อมูลจากแหล่ง

ภายนอกองค์การ

 

ลักษณะของคลังข้อมูล

- การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา

- การรวมเป็นหนึ่งเดียว

- ความสัมพันธ์กับเวลา

- ความเสถียรของข้อมูล

 

ธุรกิจอัจฉริยะ คือ การใช้ข้อมูลขององค์การที่มีคุณค่ามา

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงานของธุรกิจ

 

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคลังข้อมูลมี 2 ประเภท

1.การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP)

- การหมุนมิติ

- การเลือกช่วงข้อมูล

- การเลือกระดับชั้นของข้อมูล

 

2.ดาต้าไมนิ่ง (Data Mining)

- ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

- ลำดับของข้อมูล

- การหากฎเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม

- การจัดกลุ่มของความคล้ายคลึง

- การพยากรณ์

 

 

edit @ 14 Dec 2008 13:37:56 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

เสร็จไวจริงๆๆเลยนะ

#3 By Sine Princess 50324715 on 2008-11-24 10:29

เขียนอะไรครับembarrassed

#1 By Benzpopparu on 2008-11-18 14:36