สรุปบทที่ 2

posted on 18 Nov 2008 12:38 by pinpunyachat

 

 

การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์

 

การทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน

1.การรับข้อมูล

2.การประมวลผล

3.การแสดงผล

4.การจัดเก็บข้อมูล

 

ประเภทของคอมพิวเตอร์มี 7 ประเภท

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

2.คอมพิวเตอร์เมนเฟรม

3.มินิคอมพิวเตอร์

4.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

5.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

6.คอมพิวเตอร์พกพาขนาดฝ่ามือ

7.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

 

 

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่ต่อพ่วงเข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โมเด็ม

เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และลำโพง เป็นต้น

 

 

 

 

ซอฟต์แวร์ มีหน้าที่ในการควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์

ทำงานให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

 

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.ซอฟต์แวร์ระบบ

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 

ซอฟต์แวร์ระบบจำแนกออกเป็น 2 ประเภท

1.ระบบปฎิบัติการ

2.โปรแกรมอรรถประโยชน์

 

ภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็น 5 ประเภท

1.ภาษาเครื่อง

2.ภาษาแอสแซมบลี

3.ภาษาระดับสูง

4.ภาษาระดับสูงมาก

5.ภาษาธรรมชาติ

 

การบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.การจัดหาทรัพยากรซอฟต์แวร์

2.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับองค์การ

 

 

 

edit @ 14 Dec 2008 13:51:02 by pin50324710

Comment

Comment:

Tweet

เลิศเชวนะ

#1 By Sine Princess 50324715 on 2008-11-24 10:30